Skocz do zawartości

Czy wiesz, że...

dobrym sposobem na rozładowanie energii jest karuzela?
Witamy na FORUM SZYNSZYLE


Logowanie »  Zaloguj korzystając z Facebooka

Rejestracja
Witamy na FORUM SZYNSZYLE!

Zaloguj się lub zarejestruj aby w pełni korzystać z zasobów forum.

Jeżeli miałaś / miałeś konto na starym forum koniecznie zajrzyj tu: LISTA SPRAW PO MIGRACJI
 
Guest Message by DevFuse

REGULAMIN LICYTACJI W BAZARKACH


1. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie


Stowarzyszenie– Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej, osoba prawna prowadząca działalność charytatywną na rzecz szynszyli zgodnie ze swoim statutem, posługujące się adresem: Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej skr. poczt. 39 02-775 FUP Warszawa 130.

Forum-szynszyla.pl– Forum internetowe poświęcone szynszylom i ich opiekunom, zarządzane przez administratora Forum i moderatorów, dostępne w domenie forum-szynszyla.pl

Bazarek- jest formą wsparcia finansowego stowarzyszenia, platformą do udzielania darowizn oraz zawierania umowy wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której obie strony zgadzają się na przekazanie zysku ze sprzedaży na rzecz stowarzyszenia.

Użytkownik– zarejestrowany na forum-szynszyla.pl podmiot uprawniony do udziału w transakcjach przeprowadzanych w ramach bazarku.

Administrator, junior administrator, moderator – osoba zarządzająca Forum-szynszyla.pl, zgodnie z jego regulaminem; mająca prawo do wystawiania przedmiotów przekazywanych przez użytkowników lub stowarzyszenie w ramach bazarku.
2. Postanowienia ogólne2.1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Bazarku.


2.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Forum-szynszyla.pl, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


2.3. Administrator ma prawo do odmowy wystawienia przedmiotu w ramach Bazarku, który jest niezgodny z niniejszym Regulaminem, bądź którego wystawienie może działać na szkodę zwierząt, Stowarzyszenia lub Forum-szynszyla.pl.


2.4. Zawieszenie konta w ramach Forum-szynszyla.pl skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w ramach Bazarku. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie aukcje, w których Użytkownik wystawił przedmioty, zostaną usunięte. Oferta złożona przez licytanta, którego konto zostanie zawieszone przed zamknięciem aukcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Informacja o zawieszeniu konta licytanta jest uwidaczniana na stronie tej aukcji.


2.5. Forum-szynszyla.pl zapewnia platformę pod Bazarek, w ramach, którego uzyskany zysk zostanie przekazany w formie darowizny zgodnie z punktem 4.1 Regulaminu.


2.6. Stowarzyszenie ma prawo nadzoru nad sposobem prowadzenia aukcji na jego rzecz, wnioskowania wprowadzenia zmian w regulaminie Bazarku oraz wnioskowania o wykluczenie niektórych użytkowników Forum-szynszyla.pl z możliwości korzystania z funkcji Bazarku.
3. Uczestnicy aukcji3.1. Uczestnikami Bazarku mogą być Użytkownicy Forum-szynszyla.pl z zastrzeżeniem punktu 2.6, 3.3 oraz 6.1.


3.2. Uczestnictwo w Bazarku może być osobiste lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Bazarku i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.


3.3. Wstawiający przedmiot musi być osobą pełnoletnią. Kupującym może być osoba która ukończyła 16 lat.
4. Cele Bazarku4.1. Wystawianie przedmiotów na „Bazarku” ma cel charytatywny, a zysk zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej.

4.1.1. Stowarzyszenie oraz Forum-szynszyla.pl nie przyjmuje darów rzeczowych za pośrednictwem Bazarku. Osoba, która wygra licytację, po przekazaniu wylicytowanej kwoty na rzecz Stowarzyszenia, otrzyma dany przedmiot. W zamian osoba dająca przedmiot na "Bazarek" przekaże darczyńcy wspomniany przedmiot.

4.1.2. Bazarek" jest formą wsparcia finansowego stowarzyszenia, platformą do udzielania wsparcia oraz zawierania umowy wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której obie strony zgadzają się na przekazanie zysku ze sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia.


4.2. Kolejne edycje mogą mieć charakter ogólny (środki zbierane na ogólne cele statutowe stowarzyszenia) lub szczegółowy związany z konkretną sprawą.


4.3. W przypadku edycji celowej i niewykorzystania pełnej puli środków na ten cel, niewykorzystana część zostanie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia i pomoc innym szynszylom.5. Funkcjonowanie bazarku


5.1 Aukcje oferowane przez Bazarek mogą mieć charakter stały, bądź mogą odbywać się w ramach edycji – określonych czasem rozpoczęcia, zakończenia oraz terminach wpłat.


5.2. Bazarek przyjmuje formę licytacji danych przedmiotów bądź dokonania transakcji bez licytacji, po określonej cenie. Forma Bazarku dla każdej z aukcji musi zostać określona przed jej rozpoczęciem.


5.3. Oferty przebijane są o pełne złote polskie (bez groszowych końcówek).


5.4. Zwycięzca licytacji zostanie powiadomiony o zwycięstwie za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której zostaną zawarte także szczegóły dotyczące płatności.


5.5. Przedmioty na aukcję można dodać wysyłając zdjęcie, opis przedmiotu, wskazanie osoby ponoszącej koszt wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail: stowarzyszenie@forum-szynszyla.pl z dopiskiem w tytule "bazarek".


5.6. Kupujący licytują w odpowiednim dziale Forum.


5.7. Wystawiane przedmioty mogą mieć charakter materialny, bądź niematerialny – elektroniczny. Rodzaj przedmiotu musi zostać określony przed rozpoczęciem aukcji, z zastrzeżeniem punktu 6.3.6. Obowiązki użytkowników – strony kupującej i wystawiającej6.1. Wystawiającym może być zarejestrowana osoba na Forum, która dokonała rejestracji co najmniej 7 dni przed wystawieniem przedmiotu (wyłączeni są użytkownicy z grupy Użytkownik – osesek).


6.2. Wystawiający wystawiając rzeczy do licytacji oświadcza, że wystawia rzeczy należące do niego.

6.2.1. Wystawiający przedmiot dokonuje przekazania/wysyłki dopiero, gdy otrzymaja od Stowarzyszenia potwierdzenie przekazania darowizny.

6.2.2. Wystawiający przedmiot decyduje, kto ponosi koszt wysyłki przedmiotu. Jeśli ponosi je kupujący, wystawiający powinien poinformować, jaka jest jej forma i koszt.6.3. Stowarzyszenie, jako specjalny wystawiający może wystawiać niematerialne aukcje – wiążące się z przekazaniem podziękowań w zamian za zakup, tzw. „cegiełki”.


6.4. Zwycięzcy licytacji proszeni są o uiszczenie opłaty przelewem na konto Stowarzyszenia lub za pośrednictwem serwisu paypal na konto: stowarzyszenie@forum-szynszyla.pl w kwocie równej wylicytowanej, zaś ewentualnych kosztów wysyłki – na konto wystawiającego.


6.5. Konieczne jest dopisanie w tytule przelewu informacji „darowizna”, lub jeśli edycja jest przeznaczona dla konkretnego zwierzaka „darowizna – [nazwa zbiórki celowej]” oraz nicku z Forum dla identyfikacji wpłaty.


6.6. W sytuacji otrzymania od Kupującego kwoty różnej od wartości Transakcji określonej w wyniku zakończonej aukcji na bazarku: kwoty wyższe niż ustalona wartość Transakcji będą w całości przekazywane Stowarzyszeniu, kwoty niższe niż ustalona wartość Transakcji będą zwracane Uczestnikowi Bazarku, zaś wobec takiego Użytkownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje zgodne z regulaminem Forum-szynszyla.pl7. Postanowienia końcowe7.1 Dodając przedmiot na licytację, wyrażasz zgodę na udostępnienie tematu z przedmiotem na fanpage Forum-szynszyla.pl oraz Stowarzyszenia w serwisie facebook.com


7.2. Ogłoszenia, które nie spełniają wymogów regulaminu będą usuwane przez administrację Forum.


7.3. Administracja Forum oraz Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej nie bierze odpowiedzialności za ewentualne, niedostarczenie przedmiotu lub próby oszustwa.


7.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Forum-szynszyla.pl. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Forum-szynszyla.pl w celu świadczenia usług związanych z udziałem w Bazarku. Forum ma prawo udostępniać dane osobowe uczestników Stowarzyszeniu w zakresie niezbędnym do sfinalizowania transakcji zawartej na Bazarku.


7.5. Dane Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


7.6. Forum-szynszyla.pl oraz Stowarzyszenie zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Powered by (SD) Sales Portal Pro 1.4.1 © 2020