Skocz do zawartości

Czy wiesz, że... szynszyle są aktywnie głównie wieczorem i w nocy? -

szynszyle są aktywnie głównie wieczorem i w nocy?
Witamy na FORUM SZYNSZYLE


Logowanie »  Zaloguj korzystając z Facebooka

Rejestracja
Witamy na FORUM SZYNSZYLE!

Zaloguj się lub zarejestruj aby w pełni korzystać z zasobów forum.

Jeżeli miałaś / miałeś konto na starym forum koniecznie zajrzyj tu: LISTA SPRAW PO MIGRACJI
 
Guest Message by DevFuse

Zdjęcie

Statut Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

    Pomagamy szynszylom i ich właścicielom

  • Admin SMSM
  • 158 postów
  • Płeć:Kobieta
  • LokalizacjaStowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej

Napisano 29 maj 2015 - 16:11

STATUT STOWARZYSZENIA
 MIŁOŚNIKÓW SZYNSZYLI MAŁEJ

 
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Cele i środki działania
Rozdział III  - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki
Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
Rozdział V - Majątek i gospodarka finansowa
Rozdział VI - Postanowienia końcowe
 
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
 
§ 1. Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz: szeroko rozumianej pomocy zwierzętom,  w szczególności szynszylom, prowadzenia akcji adopcyjnych szynszyli, edukacji oraz przeciwdziałania w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt,  w szczególności szynszyli.
§ 6. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom,  w szczególności szynszylom. Stowarzyszenie służy realizacji określonych celów, nie jest celem samym w sobie.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§ 8. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji.
§ 9. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, legitymacji i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.
§ 10. Stowarzyszenie wykorzystuje Internet, tj. pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne i stronę internetową, jako podstawową drogę komunikacji między członkami Stowarzyszenia, jak i osobami zainteresowanymi.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
 
§ 11. Celami Stowarzyszenia są:
1. Dobroczynność rozumiana jako  działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności szynszyli oraz ochrony ich praw.
2. Prowadzenie akcji adopcyjnych.
3. Propagowanie wiedzy o szynszylach oraz na temat właściwej opieki nad nimi.
4. Działanie na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt,  w szczególności szynszyli.
5. Promowanie prawidłowej opieki nad szynszylami.
6. Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad szynszylami.
7. Przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt,  w szczególności szynszyli.
8. Działanie na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu szynszyli  w warunkach domowych.
§ 12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Niedochodowe prowadzenie akcji adopcyjnych szynszyli.
2. Niedochodowe organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych przeprowadzanych w sferach: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i interwencyjnej oraz uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności szynszylami.
3. Interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt,  w szczególności szynszyli, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami przeciwdziałającymi takim zachowaniom.
4. Niedochodowe organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o szynszylach i właściwej opieki nad nimi.
5. Niedochodowa współpraca z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych, prawidłowej opieki na każdym etapie życia szynszyli.
6. Niedochodowe organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia szynszyli.
7. Działanie poprzez stronę internetową oraz forum dyskusyjne.
8. Wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami.
§ 13. Poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych szynszyli Stowarzyszenie rozumie pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych szynszyli  nowym opiekunom. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość stworzenia ośrodka adopcyjnego jako miejsca tymczasowego pobytu zwierząt oraz prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym szynszylom, określonych w szczegółowym odrębnym regulaminie adopcji ustanowionym przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 14. Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:
1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa drogą internetową.
2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie.
3. Przekazywanie informacji mediom w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i prawami dla niego istotnymi.
4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych.
5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży publicznych.
6. Organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych.
7. Przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
§ 15. Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, Stowarzyszenie rozumie:
1. Tworzenie i rozprowadzanie własnych broszur, ulotek, książek, a także materiałów elektronicznych rozprowadzanych przez Internet.
2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu wiedzy o szynszylach i prawidłowej opieki nad nimi.
3. Tworzenie materiałów edukacyjnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki tj. materiałów interaktywnych, filmów DVD, stron internetowych itp.
4. Tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych dotyczących szynszyli.
§ 16. Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:
1. Organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi istotnymi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami wykazującymi postawę humanitarną wobec zwierząt,  w szczególności tych twórców, których prace przedstawiają pozytywny wizerunek szynszyli.
§ 17. Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:
1. Współpracę z mediami w zakresie informowania o przypadkach naruszenia praw zwierząt, w szczególności szynszyli oraz propagowania zasad humanitarnego postępowania wobec nich, jak również  przekazywania stosownych oświadczeń.
2. Współpracę z innymi organizacjami w zakresie przekazywania informacji dotyczących łamania praw zwierząt.
3. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form zgodnych z obowiązującym prawem.
4. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom.
5. Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt, a w szczególności szynszyli.
6. Współpracę z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w przypadkach zgodnych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w zakresie ochrony zwierząt.
7. Występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego łamania ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724).
§ 18. Poprzez współpracę z lekarzami weterynarii Stowarzyszenia rozumie:
1. Prowadzenie odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu zdrowia i prawidłowej opieki nad szynszylami.
2. Rekomendowanie jednostek weterynaryjnych i weterynarzy specjalizujących się w chorobach szynszyli.
3. Prowadzenie internetowych porad weterynaryjnych przez zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lekarzy weterynarii.
4. Wypracowanie i kształtowanie standardów jakościowych dotyczących opieki weterynaryjnej nad szynszylami.
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki
 
§ 19. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 20. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna - obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski - pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.
§ 21. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie których Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni wydaje decyzje o przyznaniu członkostwa, informuje o swej decyzji osobę zainteresowaną i oczekuje uiszczenia opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej na rok z góry w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.
§ 22. Zarząd  ma prawo odmówić przyznania członkostwa bez podawania przyczyny, mimo pozytywnej rekomendacji członków, o czym informuje osobę zainteresowaną w ciągu 30 dni.
§ 23. Każdy członek powinien aktywnie brać udział w dyskusjach i głosowaniach. Uchylenie się od głosowania jest równoznaczne z akceptacją wyników głosowania. Członek Stowarzyszenia niemogący uczestniczyć w głosowaniu może upoważnić pisemnie pełnoletnią osobę trzecią do oddania głosu w jego imieniu.
§ 24. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
§ 25. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.
§ 26. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  Osoba fizyczna, będąca członkiem wspierającym musi ukończyć 16 rok życia i uzyskać zgodę opiekunów ustawowych.
§ 27. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w zjazdach i zebraniach dotyczących decyzji co do działalności statutowej Stowarzyszenia. Nie mogą być jednak członkami: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 28. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie.
§ 29. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie może przyznać status członka honorowego, działając na wniosek Zarządu lub pięciu członków zwyczajnych.
§ 30. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Udziału we wszelakich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Rekomendacji nowych członków zwyczajnych i honorowych.
6. Potwierdzania przynależności do Stowarzyszenia przez okazywanie legitymacji i odznak Stowarzyszenia.
§ 31. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.
§ 32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek.
§ 33. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek lub przekazywania darów lub wsparcia pracą działalności Stowarzyszenia.
§ 34. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 35. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 36. Członkostwo członka zwykłego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacenia rocznej składki członkowskiej lub ponad półrocznego braku kontaktu, aktywności i zaangażowania w życie Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia po wysłaniu dwóch upomnień z miesięcznymi odstępami między nimi, na które członek nie odpowiedział w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniego.
3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia  z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 37. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacenia rocznej składki członkowskiej lub od ponad pół roku braku kontaktu, aktywności i zaangażowania w życie Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia po wysłaniu dwóch comiesięcznych upomnień, na które członek nie odpowiedział w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniego.
3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia  z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 
§ 38. Członkostwo członka honorowego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków
3. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 
§ 39. Z ustaniem członkostwa wiąże się obowiązek złożenia legitymacji oraz odznak Stowarzyszenia, a także powierzonego majątku Stowarzyszenia.
§ 40. Z ustaniem członkostwa nie wiąże się zwrot części czy całości wpłaconych składek.
§ 41. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 42. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński
§ 43. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 44. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków poprzez forum dyskusyjne Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 45. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Dopuszcza się podanie drugiego terminu Walnego Zebrania Członków przy zwoływaniu pierwszego terminu Walnego Zebrania i powiadomienie członków Stowarzyszenia łącznie o pierwszym i drugim terminie Walnego Zebrania.
§ 46. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zarząd ma 14 dni od otrzymania wniosku na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Jeżeli pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Walnego Zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
§ 47. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez forum dyskusyjne, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 48. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość obecnych.
§ 49. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie i opowiedziała się wymagana w statucie liczba członków uczestniczących w Walnym Zebraniu. Głosowanie jest jawne, ale jeżeli przedmiotem głosowania jest odwołanie Prezesa, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej to istnieje możliwość zmiany na głosowanie tajne na wniosek jednego członka. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w Walnym Zebraniu i głosowania. Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos.
§ 50. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zmieniająca statut zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.
Dopuszcza się uczestniczenie w głosowaniu takich uchwał przez udzielenie w formie pisemnej innemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pełnomocnictwa do ich głosowania.
§ 51. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
2. Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie zmian statutu.
8. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 52. Z posiedzeń Walnego Zebrania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończonych podjęciem uchwały sporządza się protokół zawierający pełną treść podjętej uchwały ze stwierdzeniem jej zgodności ze statutem.
§ 53. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 54. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 55. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.
§ 56. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 2 do 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz do dwóch członków Zarządu, w przypadku liczebności większej niż 2 osoby.
§ 57. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§ 58. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.
§ 59. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Zarząd może dołączyć nowego członka Zarządu spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Zarządu. Jednakże liczba członków powołana w tym trybie nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 60. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród lub spoza Stowarzyszenia.
§ 61. Zarząd może zasięgać opinii członków Stowarzyszenia przez wykorzystanie forum dyskusyjnego Stowarzyszenia tj. poprzez ankiety i głosowania niewiążące swym wynikiem późniejszych decyzji Zarządu.
§ 62. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji Uchwałą Walnego Zebrania, w szczególności z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, bądź z powodu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji.
§ 63. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji, Zarząd może dołączyć nowego członka Zarządu spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Zarządu. Jednakże liczba członków powołana w tym trybie nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 64. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
3. Sporządzanie rocznych planów pracy i planowanie budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7. Przyjmowanie i skreślanie członków.
8. Ustalanie kierunku współpracy z członkami wspierającymi i członkami honorowymi.
9. Ustalanie zawartości strony internetowej Stowarzyszenia, współpracę z administratorami forum dyskusyjnego.
10. Zapewnienie sprawnej komunikacji między członkami Stowarzyszenia poprzez forum internetowe.
11. Utrzymanie domeny internetowej Stowarzyszenia oraz wspierania utrzymania domeny forum przez cały okres działalności Stowarzyszenia.
§ 65. Reprezentację Stowarzyszenia wykonuje we wszystkich sprawach Prezes Zarządu. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli upoważniony jest Prezes, jak i Wiceprezes. O sprawach majątkowych decyduje samodzielnie Prezes, jak i Wiceprezes. Jednakże powyżej kwoty 500 złotych łącznie udzielonych w jakiejś sprawie, decyduje dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 66. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu,
2. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 67. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§ 68. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
§ 69. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna może dołączyć nowego członka Komisji Rewizyjnej spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Komisji Rewizyjnej. Jednakże liczba członków powołana w tym trybie nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 70. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji w tym Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Komisji.
§ 71. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej nie rzadziej niż raz w roku.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 72. W przypadku zaistnienia sporu wewnątrz Stowarzyszenia, Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną na pisemny wniosek jednego członka Stowarzyszenia, mają obowiązek powołania Sądu Koleżeńskiego.
 § 73.  Sąd Koleżeński składa się  z 3 osób należących do Stowarzyszenia spoza Zarządu i spoza Komisji Rewizyjnej niebędących stronami w sporze.
§ 74. Jeśli zachodzą uzasadnione obawy o bezstronność lub w przypadku braku możliwości pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy  na umotywowany wniosek zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy. O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego.
§ 75. Sąd Koleżeński dokonuje rozpatrzenia sprawy dokładając wszelkiej staranności i nie podlegając wpływom osób trzecich, w ciągu 2 tygodni, a wnioski przedstawi do wiadomości członków Stowarzyszenia.
§ 76. Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących członków Stowarzyszenia.
§ 77. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie
2) naganę
3) zawieszenie w pełnieniu funkcji w Stowarzyszeniu na okres od roku do 3 lat.
4) zawieszenie w prawach członka na okres od roku do 3 lat.
§ 78. Strony sporu powinny zastosować się do opinii Sądu Koleżeńskiego.
§ 79. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu werdyktu dokonuje samorozwiązania.
§ 80. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, działających jako Sąd Koleżeński II instancji. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie jako organ odwoławczy są ostateczne.
 
ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 81. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1. Opłat wpisowych i składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
3. Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.   
4. Dochodów ze zbiórek, aukcji i przetargów.
§ 82. Wysokość opłaty wpisowej i składek członkowskich jest ustalana przez Walne Zebranie Członków. Składka członkowska opłacana jest za cały rok z góry, do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 83. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
§ 84. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.
§ 85. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 86. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 87. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem.
§ 88. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach niezgodnych z celami Stowarzyszenia.
§ 89. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na mniej korzystnych (dla Stowarzyszenia) zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
 
ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe
 
§ 90. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 91. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
  • 0

Konto na potrzeby Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych